Natječaj za akademsku godinu 2018./19.

Uvažene i drage studentice i studenti!
Jedno od najljepših, ali i najzahtjevnijih životnih razdoblja tijekom kojega mladi ljudi dodatno osvješćuju vrijednost i važnost znanja, nužnost kontinuiranog usavršavanja te stječu potrebne vještine za nastavak daljnjeg obrazovanja i kvalitetniji život u budućnosti sigurno je razdoblje studiranja.
Opće je prihvaćena činjenica da je znanje u današnje vrijeme najjače oružje i temelj svakog dugoročnog opstanka i napretka. Izvrsnost kao životni cilj i način života traži mnogo rada, upornosti i samoodricanja. To mogu samo najbolji.

Prepoznati, a zatim i nagraditi te dodatno motivirati i usmjeriti pojedinca koji svim svojim duhom živi u skladu s navedenom spoznajom, jedan je od najvažnijih zadataka društva u kojemu živimo.
Cilj Zaklade Ivan Bulić, utemeljene 2017. godine u spomen na mladog humanistu i intelektualca, Ivana Bulića, upravo je prepoznavanje i nagrađivanje najboljih studenata, mladih istraživača i budućih etabliranih stručnjaka u prehrambenoj djelatnosti, posebice u području pekarstva, slastičarstva i konditorstva. Spojiti zahtjeve i potrebe realnog sektora s interesima mladih učenjaka i stručnjaka neprocjenjiva je zadaća Zaklade Ivan Bulić.
Zakladu danas u njenom radu i nastojanjima podupire 20 poznatih tvrtki iz regije i Europe, kao i više od 60 fizičkih osoba.

Ako si upravo ti jedan od vrijednih i upornih studenata koji je svojim trudom, učenjem, znanjem i odnosom prema okruženju ostvario zapaženi rezultat te poput nas vjeruješ da težnja boljemu može doprinijeti poboljšanju kvalitete vlastitog života, ali i društva općenito, prijavi se na Natječaj i pruži nam mogućnost da prepoznamo tvoje vrijednosti i vrline i uključimo te u već postojeći tim izvrsnika!

Vjerujemo da će brojna nova saznanja u teoriji i praksi, do kojih bez upornosti, truda i entuzijazma nije moguće doći, biti postignuta upravo prihvaćanjem ove prilike i našom zajedničkom suradnjom u budućnosti!

S poštovanjem,

Upravitelj Zaklade Ivan Bulić
Vladimir Bulić

PREUZMI TEKST NATJEČAJA

PREUZMI PRIJAVNICU

PREUZMI BROŠURU O NATJEČAJU

 • NATJEČAJ ZAKLADE IVAN BULIĆ za akademsku godinu 2018./2019.

  ZAKLADA IVAN BULIĆ

  Zagreb, Bani 100

   

  Zakladna uprava Zaklade Ivan Bulić

  Zagreb, 15.05.2018.

   

  Zaklada Ivan Bulić osnovana je Ugovorom o osnivanju Zaklade zaključenim između Zakladnika, 27. lipnja 2017. godine.

  Osnivanje Zaklade odobreno je rješenjem Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-230-02/17-03/14, UR.BROJ 515-03-02-01/2-17-5.

  Zaklada je upisana u Zakladni upisnik, Zakladnu knjigu broj I, registarski broj zakladnog uloška 248.

   

  Svrha Zaklade Ivan Bulić jest da se iz zakladne imovine i prihoda koji se iz te imovine stječe, kao i ostalih prihoda prikupljenih preko Zaklade, ostvaruju sljedeći društveno korisni doprinosi:

  promicanje biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma, osobito u području pekarstva, slastičarstva i konditorstva,

  –    dodjeljivanjem nagrada i priznanja za osobite rezultate rada,

  –    dodjeljivanjem potpora za realizacije značajnih projekata i radova,

  –    dodjeljivanjem stipendija

  najboljim studentima, mladim istraživačima, te projektima i radovima fizičkih i pravnih osoba koje svojim aktivnostima i rezultatima rada daju, ili su dale, poseban i trajan doprinos struci.

  Zaklada iz svojih sredstava može dodjeljivati potpore i pomoći i za druge plemenite, humane i društveno korisne ciljeve.

   

  Posebna svrha Zaklade je sačuvati trajnu uspomenu na humani i plemeniti lik Ivana Bulića.

  Cilj Zaklade je trajno podupirati i pomagati obrazovanje i usavršavanje mladih ljudi osobito za područja biotehnologije i prehrambene tehnologije u pekarstvu, slastičarstvu i konditorstvu i tako osiguravati dovoljno kvalitetnih stručnjaka za razvoj ovih prehrambenih grana.

  Cilj je stvarno i praktično pomoći u realizaciji ideja za koje se Ivan Bulić tijekom svog života, obrazovanja i rada zalagao, a koje su sročene u dvije Ivanove misli:

   

  Mladima treba omogućiti pristup svim znanjima i informacijama.

  To je dužnost svakog društva i svakog dobrog i mudrog poslodavca.

  Mladi i obrazovani stručnjaci, suradnici i direktori su presudni za razvoj i budućnost svake tvrtke.

   

  Nezamjenjivo je svakom poslodavcu njihovo obrazovanje i znanje, njihova znatiželja i želja za novim spoznajama, njihova snažna i zdrava želja za dokazivanjem i uspjehom, a osobito njihova mladenačka snaga i upornost.

  Treba im dati povjerenje, prava i odgovornosti, pomoći im i usmjeravati ih ako pogriješe, ali i podržati, priznati i pohvaliti njihove rezultate i uspjehe.

  Sukladno odjeljku VI. Statuta Zaklade Ivan Bulić, članka 11. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele nagrada, priznanja, potpora i stipendija Zaklade Ivan Bulić i svojoj odluci od 25.04.2018. godine, Zakladna uprava Zaklade Ivan Bulić raspisuje

   

   

  NATJEČAJ ZAKLADE IVAN BULIĆ

  ZA DODJELU NAGRADA, PRIZNANJA, POTPORA I STIPENDIJA

  ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

   

  Članak 1.

  Natječaj se sukladno članku 31. Statuta Zaklade Ivan Bulić raspisuje za sljedeće namjene:

   

  STIPENDIJE ( 15.000 kuna godišnje )

  za drugu godinu preddiplomskog studija            3 stipendije

  za treću  godinu preddiplomskog studija             3 stipendije

  za prvu godinu diplomskog studija                         3 stipendije           

  za drugu godinu diplomskog studija                      3 stipendije

   

  Stipendije će se isplaćivati u 12 mjesečnih rata po 1.250 kuna.

   

  PRIZNANJE

  za najbolji završni rad i potporu u iznosu od 3.000 kuna             1 priznanje

   

  NAGRADA

  za najbolji diplomski rad i potporu u iznosu od 5.000 kuna         1 nagrada      

   

  GODIŠNJA NAGRADA IVAN BULIĆ

  za najbolji doktorski rad i potporu u iznosu od 7.000 kuna          1 nagrada

  Sve potpore isplaćuju se u neto iznosu. U slučaju zakonske potrebe, Zaklada će platiti sve poreze i doprinose na isplaćene iznose.

   

  Članak 2.

  Natječaj se otvara 01.06.2018. godine i prijave na Natječaj mogu se predati zaključno s danom 30.09.2018. godine.

   

  Članak 3.

  Za nagrade, priznanja, potpore i stipendije Zaklade Ivan Bulić mogu se kandidirati samo redovni studenti preddiplomskih, diplomskih ili poslijediplomskih studija koji su svojim radom ostvarili izvrsne rezultate i koji svojim odnosom prema struci i okruženju mogu služiti kao primjer.

  Prijave na Natječaj mogu podnijeti samo pojedinci, studenti osobno.

  U obzir će se uzimati samo prijave predane na vrijeme i koje će sadržavati sve potrebne podatke i dokumente.

  Jednom studentu godišnje se mogu dodijeliti sredstva za samo jednu namjenu.

   

  Članak 4.

  Prijava na Natječaj mora sadržati podatke i dokumente koji će Stručnom povjerenstvu i Zakladnoj upravi biti potrebni za donošenje odluke o dodjeli sredstava Zaklade:

  –    ime i prezime, OIB, mjesto i datum rođenja, adresa stalnog boravka kandidata, datum upisa na Fakultet i ovjereni prijepis ocjena, broj žiro računa i IBAN

  –    Izjava o tome da poznaju i prihvaćaju:

  1. / Statut Zaklade Ivan Bulić,
  2. / Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele nagrada, priznanja, potpora i stipendija Zaklade Ivan Bulić,
  3. / Ugovor o dodjeli stipendije Zaklade Ivan Bulić,
  4. / sve ostale propozicije i uvjete Natječaja propisane dokumentima Zaklade,

  –    molba i objašnjenje zbog čega smatra da bi mu/joj trebala biti dodijeljena sredstva Zaklade za pojedinu namjenu,

  –    mišljenje i preporuku nastavnika i/ili gospodarstvenika koji podržavaju prijedlog studenta.

   

  Članak 5.

  Informativni letci, brošure i prijavnice na Natječaj mogu se podići u prostorijama Zaklade Ivan Bulić, Zagreb, Bani 100, u studentskoj referadi Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagebu, Zagreb, Pierottijeva 6, uredovnim danima od 10,00 sati do 15,00 sati i u prostorijama Studentskog zbora.

  Prijave na Natječaj, sa svom propisanom dokumentacijom, predaju se isključivo u pisarnicu

  Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagebu, Zagreb, Pierottijeva 6, uredovnim danima od 10,00 sati do 15,00 sati, u zalijepljenoj koverti veličine A4, s naznakom ZA NATJEČAJ ZAKLADE IVAN BULIĆ i napomenom za koju kategoriju (A, B, C, D) Natječaja.

  Kandidati za kategorije B,C i D Natječaja prilikom predaje dokumentacije trebaju predati i po jedan primjerak svoga rada, kojim kandidiraju na Natječaju, u tiskanom i u elektronskom obliku.

  Kandidati će za predanu dokumentaciju dobiti potvrdu o predaji.

   

  Članak 6.

  Odluku o izboru studenata kojima će se dodijeliti nagrade, priznanja, potpore i stipendije donosi Zakladna uprava uz stručnu pomoć i na prijedlog i obrazloženje Stručnog povjerenstva.

   

  Članak 7.

  Stručno povjerenstvo, sukladno Statutu Zaklade Ivan Bulić, Poslovniku i odluci Zakladne uprave Zaklade Ivan Bulić, Pravilniku o kriterijima i postupku dodjele nagrada, priznanja, potpora i stipendija Zaklade Ivan Bulić i Poslovnika o radu Stručnog povjerenstva, radit će u sastavu:

  Prof. Dr. Sc. Damir Ježek, PBF, predsjednik

  Prof. Dr. Sc. Duška Ćurić, PBF, zamjenica predsjednika

  Dr. Sc. Marija Carić, članica

  Dipl. Ing. Ivan Parać, član

  Prof. Dr. Sc. Damir Stanzer, član

  Stručno povjerenstvo će, nakon uvida u dokumentaciju kandidata, a po potrebi i razgovora s kandidatima, predložiti Zakladnoj upravi kandidate za dodjelu nagrada, priznanja, potpora i stipendija Zaklade Ivan Bulić, najkasnije do 31.10.2018. godine.

   

  Članak 8.

  Zakladna uprava može, prije nego donese odluku, tražiti razgovor s predloženim kandidatima i njihove prezentacije ostvarenja zbog kojeg je kandidat predložen.

  Zakladna uprava može donijeti odluku o dodjeli koja nije istovjetna s prijedlogom Stručnog povjerenstva.

  Odluke Zakladne uprave su konačne i kandidati se odriču prava na prigovor.

   

  Članak 9.

  Zakladna uprava će raspraviti prijedloge Stručnog povjerenstva i donijeti odluke o dodjeli nagrada, priznanja, potpora i stipendija na svojoj redovnoj sjednici 13.11.2018. godine.

  Zaklada će, nakon donošenja odluke Zakladne uprave, pismeno obavijestiti sve dobitnike nagrada, priznanja, potpora i stipendija.

  Dobitnici potpora, nagrada i stipendija objavljuju se javno, na Svečanoj sjednici Zaklade, najkasnije u mjesecu prosincu 2018. godine.

   

  Članak 10.

  Potpore za nagrade i priznanje Zaklade Ivan Bulić bit će isplaćene na račune dobitnika nakon održavanja Svečane sjednice Zaklade, a stipendije i nakon obostranog potpisivanja Ugovora o dodjeli stipendije sa stipendistima.

   

  Članak 11.

  Svi zainteresirani kandidati za Natječaj mogu odgovore na eventualne nejasnoće i eventualna pojašnjenja dobiti dopisom na Tajništvo Zaklade Ivan Bulić, na web stranici www.zakladaivanbulic.com, upitom na e-mail info@zakladaivanbulic.com ili pozivom na telefon Zaklade Ivan Bulić, +385 1 660 80 30.

   

  Članak 12.

  Za bilo kakve sporove oko ovog Natječaja, koji se neće moći riješiti dogovorom, bit će nadležan sud u Zagrebu.

   

  UPRAVITELJ ZAKLADE

  Vladimir Bulić